سرور اختصاصی به شرط تملیک

DSATA 32

Intel® Core™ i7-6700

 • 32GB DDR4 RAM رم
 • 2x 4TB SATA هارد
 • 1GBit/s پورت شبکه
 • 1GBit/s پهنای باند
 • GB 100 فضای بک آپ
 • 30TB ترافیک ماهانه
 • 1 تا 48 ساعت تحویل
DSATA 64

Intel® Core™ i7-6700

 • 64GB DDR4 RAM رم
 • 2x 4TB SATA هارد
 • 1GBit/s پورت شبکه
 • 1GBit/s پهنای باند
 • GB 100 فضای بک آپ
 • 30TB ترافیک ماهانه
 • 1 تا 48 ساعت تحویل
DSSD 32

Intel® Core™ i7-6700

 • 32GB DDR4 RAM رم
 • 2x 500GB SSD هارد
 • 1GBit/s پورت شبکه
 • 1GBit/s پهنای باند
 • GB 100 فضای بک آپ
 • 30TB ترافیک ماهانه
 • 1 تا 48 ساعت تحویل
DSSD 64

Intel® Core™ i7-6700

 • 64 GB DDR4 RAM رم
 • 2x 500GB SSD هارد
 • 1GBit/s پورت شبکه
 • 1GBit/s پهنای باند
 • GB 100 فضای بک آپ
 • 30TB ترافیک ماهانه
 • 1 تا 48 ساعت تحویل