نمایندگی دامنه بین المللی

پلن اول
 • دارد ثبت دامین بین المللی
 • دارد ثبت دامین ملی
 • نامحدود تعداد ثبت دامین
 • آنی فعال سازی دامین
 • ندارد قابلیت ارائه رسیلر
 • دارد قابلیت نمایش افر های دامین
 • 15 درصد درصد تخفیف دامنه
 • 0 ریال شارژ اولیه
 • دارد whmcs domain managment module
پلن دوم
 • دارد ثبت دامین بین المللی
 • دارد ثبت دامین ملی
 • نامحدود تعداد ثبت دامین
 • آنی فعال سازی دامین
 • ندارد قابلیت ارائه رسیلر
 • دارد قابلیت نمایش افر های دامین
 • 25 درصد درصد تخفیف دامنه
 • 0 ریال شارژ اولیه
 • دارد whmcs domain managment module
پلن سوم
 • دارد ثبت دامین بین المللی
 • دارد ثبت دامین ملی
 • نامحدود تعداد ثبت دامین
 • آنی فعال سازی دامین
 • دارد قابلیت ارائه رسیلر
 • دارد قابلیت نمایش افر های دامین
 • 33 درصد درصد تخفیف دامنه
 • 0 ریال شارژ اولیه
 • دارد whmcs domain managment module